FOTO: Svētkos pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi 1

Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 18. novembrī aizvadīts Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītais svinīgais pasākums “Es mūžam par latvieti saukšos!”, kurā pašvaldība sumi-nāja un teica paldies cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabo-juši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, attīstību un atpazīstamību. 

Augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” pasniedza ilggadējiem SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” medicīnas darbiniekiem – traumatologam-ortopēdam  Viktoram Vilkam un medicīnas māsai Marutai Vilkai par mūža ieguldījumu medicīnā,  novada ie-dzīvotāju veselības aprūpē un sociālās labklājības nodrošināšanā. 

Gada balvu “Izglītībā” - Variņu pamatskolas latviešu un literatūras skolotājai Mārai Lācei par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, kon-kursos, par novada vārda popularizēšanu valstī un pasaulē. 

Gada balvu “Kultūrā” - Launkalnes sieviešu vokālā ansambļa “Anemones”, bērnu ansambļa “Blēņas”  vadītājai un komponistei Signei Balterei par aktīvu radošu darbību, ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā,  piedaloties gan novada un reģiona rīkotajos pasākumos, par bērnu sagata-vošanu vokāliem konkursiem, Launkalnes pagasta himnas sarakstīšanu un vairāku savu dziesmu autorkoncertu rīkošanu. 

Gada balvu “Sportā” - futbola kluba “Smiltene/BJSS” galvenajam trenerim Raimondam Dūmiņam, par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē, ieguldījumu futbola attīstības veicināšanā.  

Gada balvu “Tautsaimniecībā” - Smiltenes novada mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumam SIA “TIM-T” par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā,  uz-ņēmuma darbības paplašināšanu un infrastruktūras attīstību.

Gada balvu “Sabiedriskajā darbībā” – ilggadējam Smiltenes pilsētas un novada domes priekš-sēdētājam, 12.Saeimas deputātam  Aināram Mežulim par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldī-jumu novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē, sadarbības veicināšanu un atbalsta pasāku-mu organizēšanu Ukrainas karadarbībā cietušām ģimenēm. 

Gada balvu “Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – ilggadējai Smiltenes medicīnas darbiniecei Pārslai Sīkai par godprātīgu darbu un ieguldījumu novada iedzīvotāju sociālās labklājī-bas un veselības aprūpes nodrošināšanā. 


Goda raksti:

SIA “TOM-DŽĪ” īpašniecei Evitai Ozoļinai-Brencei par ieguldīto darbu novada sociālās labklājī-bas nodrošināšanā;

Smiltenes deju kopas “Pīlādzītis” vadītājai Raitai Lindei par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldī-jumu novada vārda popularizēšanā Latvijā. 

SIA “Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim par atbalsta sniegšanu Smiltenes novada un Latvijas sportistiem savu mērķu sasniegšanai un sporta infrastruktūras sakārtošanai. 

Laikraksta “Ziemeļlatvija” žurnālistei Sandrai Pētersonei par ilggadēju ieguldījumu un objektīvas informācijas nodošanu, atspoguļošanu laikraksta lasītājiem. 

Smiltenes novada bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei par profesionālu pieeju un ieguldījumu novada bibliotēku pakalpojumu uzlabošanā.  

Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekārei un lietvedei Maldai Pabērzai par godprātīgu un pašaizlie-dzīgu, sabiedriski aktīvu darbu pagasta labklājības nodrošināšanā;

Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfei Aldai Liukei par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldī-jumu novadpētniecības jomā. 

Grundzāles pagasta amatierteātra “Cik jaudas!” režisorei Dzintrai Mednei par ieguldījumu ama-tiertmākslas attīstībā Grundzāles pagastā un novadā un aktīvu sabiedrības līdzdalības veicināšanu.  


Pateicības raksti:

Ilggadējai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu pavārei Līvijai Tiļčikai par godprātīgu darbu Smiltenes pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā 39 gadu garumā. 

Launkalnes sākumskolas skolotājai Ligitai Balterei  par ilggadēju un godprātīgu pedagoģisko darbu 33 gadu garumā. 


Komentāri 1

liib

18.novembrī Smiltenē apmeklēju pasākumu , kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai un pašvaldības apbalvojumu laureātiem. Tas ir pasākums, kad svinam svētkus, godinām īpašus cilvēkus. Kā zināms, kultūras centrā ir darbinieks, kas atbild par māksliniecisko noformējumu pasākumos. Kāds bija šī darbinieka pienesums šajā svētku pasākumā? Karogu un divu galdiņu balvām novietošana? Zālē dekorāciju funkcijas veica laureātiem paredzētie ziedi un balvas! Tas bija viss uz ko bija spējīgs mākslinieciskais noformētājs, lai zālē radītu svētku noskaņojumu? Vismaz bija ekrāni un video, bet to jau darīja citi radošie ļaudis. Sociālajos tīklos redzams kā citviet svinēti svētki... piedodiet, bet pat nelielos pagastiņos kultūras darbinieki pašu spēkiem bez mākslinieciskā noformētāja ir vairāk un radošāk pacentušies....Smiltenes pilsētas kultūras centrs ir lielākā kultūras iestāde pilsētā un arī novadā, bet pasniedz sevi kā pastarītis... Es ļoti ceru, ka jaunā kultūras jomas vadība – Cunska nepieļaus šādas neizdarības... Lai gan maz cerības, jo pašvaldības vadības prāt arī pilsētas svētki šovasar esot bijuši labi..... Tā ir gluži kā zaļā gaisma kultūras darbiniekiem tā turpināt, jo priekšniecība taču visu atzinusi par labu esam...
Visu cieņu Streičam un aktieriem, viņi veica tikai savu darbu, jo viņus uzaicināja Smiltenes kultūra centrs , bet ... vai šāds uzvedums bija piemērots šādam vakaram un notikumam? Piedodiet, bet man nebija tā pacilājošā sajūta, ka svinam dzimšanas dienu Latvijai.... drīzāk, ka kādu pavadām....

pirms gada, 2019.11.21 09:41

Foto

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju