Centralizēto eksāmenu sertifikātiem nav derīguma termiņa

“Cik ilgi ir derīgi centralizēto eksāmenu sertifikāti?” jautā 2009. gada vidusskolas absolvents, kurš šogad vēlas iestāties augstākās izglītības iestādē.
Atbild Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti.

Centralizēto eksāmenu sertifikāts ir atestāta par vispārējo vidējo izglītību sastāvdaļa. Tāpat kā atestātam, arī sertifikātam nav derīguma termiņa. Taču augstākās izglītības mācību iestādes var izvirzīt prasību, ka reflektanta sertifikātam jābūt izdotam noteiktā laika periodā – par to jāinteresējas katrā konkrētā augstskolā.
Uzņemšanas noteikumus studiju programmās izstrādā attiecīgā augstskola un koledža, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai tajās. Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām.

Var rakstīt atkārtoti
Centralizēto eksaminācijas sistēmu Latvijā sāka veidot 1994. gadā pēc Lielbritānijas Padomes Baltijas valstīs iniciatīvas reformēt vidusskolas angļu valodas izlaiduma eksāmenu. Pirmais centralizētais angļu valodas eksāmens notika 1997. gadā. 1998. gadā centralizēti vērtēja arī vidusskolas eksāmenus franču un vācu valodā. Pakāpeniski tika ieviesti centralizētie eksāmeni arī citos mācību priekšmetos, un kopš 2004. gada tie ir galvenais atlases kritērijs iestājai augstājās izglītības iestādēs.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.
Personām, kuras jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, ir iespēja pieteikties to kārtošanai vairākās Latvijas augstskolās. Centralizēto eksāmenu drīkst kārtot atkārtoti. Jāņem vērā, ka izglītojamais, kurš iegūst vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Taču, ja izglītojamais eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums viņu neapmierina, attiecīgo eksāmenu viņš atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā. Centralizēto eksāmenu šādā gadījumā var kārtot augstskolās.
Kārtojot eksāmenu atkārtoti, tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts tajā iegūtais vērtējums. Personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot – nav nosacījuma, ka jāņem vērā pēdējais.

Kā veidojas vērtējums?
Obligātie valsts pārbaudījumi ir: centralizētais eksāmens latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles. Līdz 2012. gadam centralizētajiem eksāmeniem vērtēšanas skala bija līmeņi: no augstākā A līdz zemākajam vērtējumam jeb F līmenim.
No 2012./2013. mācību gada centralizētajos eksāmenos mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju