Gatavību darbam attālināti apliecina Smiltenes un Strenču novadu skolu vadība

Cīņa pret koronavīrusa “Covid-19” izplatību Latvijā ir izmainījusi iedzīvotāju ikdienu un paradumus. Pēc skolēnu pavasara brīvlaika vispārizglītojošās iestādes darbu atsāks pirmdien, 23. martā. Skolu gaiteņi un soli ierastās kņadas vietā būs tukši, jo mācības visā Latvijā līdz pat 14. aprīlim notiks attālināti. Kā darbam šajā sarežģītajā laikā ir sagatavojušās skolas un kā tieši notiks mācību process, “Ziemeļlatvija” vaicāja izglītības iestāžu vadībai.

Visātrāk jaunos apstākļus nācās pieņemt profesionālās izglītības kompetences centram Smiltenes tehnikumam, kura pakļautībā ir arī Alsviķu struktūrvienība. “Šonedēļ pirmo un otro kursu audzēkņiem bija iedotas brīvdienas un daži patstāvīgie darbi. Trešo un ceturto kursu audzēkņiem mācību process jau notiek attālināti. Skolotāji, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas, organizē darbu caur dažādām platformām, atpazīstamākās no tām ir E-klase.lv un uzdevumi.lv. Katram skolotājam ir sava pieeja, visi ieraksti par mājasdarbiem un pārbaudes darbiem tiek veikti e-klases dienasgrāmatā. Skolēni ik pēc noteikta stundu skaita tiks pārbaudīti, dodot vērtējumu. Ja audzēknis nereaģēs uz divām nodarbībām e-vidē, priekšmetu skolotājs par to ziņos audzinātājam, kura uzdevums būs noskaidrot iemeslus. Mācības ir jāuztver nopietni arī attālināti. Audzēkņi arī martā un aprīlī saņems mācību stipendiju, tās apjoms būs atkarīgs no katra paša iesaistes un sekmēm,” stāsta Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis.

A. Miezītis atklāj, ka kvalifikācijas praksi Smiltenes tehnikuma audzēkņi nokārtoja aizvadītā gada vasaras sākumā, šobrīd problēmas ir Alsviķu struktūrvienībā. Bet tās tiks atrisinātas. Atceltas ir arī plānotās mācību prakses ārvalstīs. Lai pielāgotos jaunajiem darba apstākļiem un pedagogi varētu pilnvērtīgi strādāt savā dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā tos nodrošināja ar vajadzīgo datortehniku. Kas attiecas uz pārējiem skolas darbiniekiem, kurš vēlējās, varēja iet atmaksātā atvaļinājumā, bet pārējie turpina darbu, veicot tīrīšanas, dezinfekcijas un remontdarbus. “Bez algas neviens nepaliks,” sola A. Miezītis.

Dienas laikā uzdoto var veikt jebkurā brīdī

Gatavību darbam apliecina arī Smiltenes novada vidusskolas komanda, kas kopš 13. marta meklē labākos risinājumus mācību procesa nodrošināšanai attālināti un saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem. Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina stāsta, ka skola ir sagatavojusi darba plānu nākamajai nedēļai, ko ceturtdien visiem skolēniem izsūtīs elektroniskajā vēstulē E-klase.lv. Skolas direktore aicina vecākus katru dienu izmantot e-klasi, jaunākā informācija regulāri tiks publicēta arī vidusskolas mājaslapā un Facebook lapā. “Šī mums visiem ir ārkārtēja situācija, tāpēc ļoti svarīga būs vecāku iesaiste, viņiem nav jāuzņemas skolotāju funkcija, bet gan jābūt atbalstošiem saviem bērniem, jāpalīdz saplānot dienas kārtību un jāmudina skolēni strādāt patstāvīgi. Situācija ir ļoti nopietna, tāpēc  godprātīgi ievērosim drošības pasākumus, būsim atbildīgi un iecietīgi! Bet šajā laikā meklēsim arī iespējas, kā vairāk laika interesanti un pilnvērtīgi pavadīt mājās kopā ar saviem bērniem,” saka I. Vergina. Direktore pateicas vecākiem par aktīvo komunikāciju pirms skolēna brīvlaika, aicinot to darīt arī turpmāk.

Jau sākot ar 20. martu, Smiltenes vidusskolas skolotāji sāks e-klasē nosūtīt skolēniem attālināti veicamos uzdevumus, bet tas nenozīmē, ka skolēniem tie obligāti jāsāk pildīt jau piektdien (skolēniem mācības pēc brīvlaika atsākas 23. martā). Skolotājiem ir izveidota platforma, kurā būs pārredzams, ko katrs skolotājs skolēniem uzdevis izdarīt un līdz kuram datumam darbs paveicams, līdz ar to nepieciešamības gadījumā tiks koordinēts darbu apjoms un darbam paredzamais izpildes laiks. Arī e-klasē, nosūtot uzdevumus skolēniem, skolotāji pievienos ne tikai darba izpildes termiņu, bet arī aptuveno laiku, cik paredzēts uzdevuma izpildei.

Smiltenes vidusskolas vadība, ņemot vērā to, ka ģimenē attālinātām mācībām uz vairākiem cilvēkiem būs pieejams tikai viens dators, skolēniem e-klasē nebūs jāreģistrējas noteiktā laikā, bet vienas dienas laikā, arī uzdoto skolēns varēs veikt jebkurā brīdī, pats plānojot savu laiku un veicamos darbus, ievērojot skolotāja noteikto laika intervālu. Bērniem, veicot uzdevumus attālināti, skolotāji piedāvās tikai tos rīkus, kādus viņi ir apguvuši jau izglītošanās procesā skolā, vai arī tos, kas ir vienkārši un viegli apgūstami. Jautājumus par veicamo darbu skolēns varēs skolotājam uzdot e-klasē, tomēr, ņemot vērā lielo darba apjomu, skolēns var nesaņemt tūlītēju atbildi.

Nākamās nedēļas otrajā pusē e-klasē tiks ievietota anketa, kurā Smiltenes vidusskolas administrācija vēlēsies uzzināt 1. līdz 9. klašu skolēnu vecāku un 10. līdz 12. klašu skolēnu viedokli par to, kā veicies, kas labi, kas būtu jāpilnveido, pēc tam atbildes apkopos un izdarīs secinājumus, ja būs nepieciešams, tiks veiktas korekcijas attālinātajam mācīšanās procesam.

Strenčos uzdevumus piegādās pašvaldības kurjers

Strenču novada vidusskolas direktore Dace Gaigala stāsta, ka ir apzināti visu izglītojamo vecāki, lai noskaidrotu, kāda ir skolēnu iespēja strādāt digitālajā vidē. Brīvi to var darīt 92 procenti no Strenču novada vidusskolas skolēniem. Lai nodrošinātu iespēju pārējiem izglītošanās procesu veikt attālināti, bērniem tiks pielāgots individuāls portfolio. Skolēniem, kuri dzīvo vietās, kurās nav pieejams interneta pieslēgums, vai ir citi apgrūtinoši apstākļi, vidusskola radusi iespēju uzdevumus drukātā veidā nogādāt katra dzīvesvietas pastkastītē, izmantojot Strenču novada pašvaldības kurjerus (šoferīšus). 

“Skolotāji ir iesnieguši tematiskos plānus, savu redzējumu darbam nedēļas ietvaros, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas. Esam arī nodrošinājuši pedagogus, lai tie varētu strādāt attālināti. Darba plāns nedēļai ir arī skolas tehniskajiem darbiniekiem. Tiks veikti ģenerāltīrīšanas darbi un remontdarbi, kas sākotnēji bija plānoti jūnijā. Ja nebūs darbs mazo slodžu apkopējiem, tad lemsim par atvaļinājumu. Daži šādu vēlmi jau ir izteikuši,” atklāj D. Gaigala.

Meklē efektīvus un radošus risinājumus

Kā noskaidroja “Ziemeļlatvija”, skolas meklē labāko pieeju izglītošanai attālināti un tā iestādēs atšķiras. Vairāk stāsta Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa: “Esmu visiem skolotājiem aizsūtījusi vadības priekšlikumus, lai kopā izvērtētu, kā vislabāk darbu veikt ekstremālās situācijās. Diemžēl interneta resursu nepietiekams nodrošinājums apliecināja, ka, masveidā pieslēdzoties e-klasei, var rasties problēmas. Tāpēc esam nolēmuši, ka uzdevumus un sasniedzamo rezultātu mūsu skolas skolēni no priekšmetu skolotājiem saņems jau iepriekšējā vakarā, lai arī vecāki var ar tiem iepazīties, ja nepieciešams, izprintēt. Zināms, ka ir ģimenes, kurās aug vairāki bērni, un tāpēc visiem vienlaicīgi nebūs iespēja mācīties. Notiks arī sporta stundas, skolotājs Māris Stabiņš ir tik radošs, ka viņš noteikti izdomās, kā likt bērniem kustēties. Dažus vingrinājumus jau esmu redzējusi.”

V. Elstiņa uzsver, ka jau šobrīd notiek aktīva saziņa ar vecākiem, daudzas audzinātājas jau iepriekš bija izveidojušas WhatsApp grupas gan vecākiem, gan saviem audzināmajiem. Tas pats attiecas arī uz pirmsskolas grupu pedagogiem. “Liels paldies mūsu skolēnu vecākiem, kuri ir ļoti saprotoši. Uzmundrinājums mums šajā laikā visiem ir nepieciešams, bet jo īpaši tas būs vajadzīgs 1. līdz 4. klašu skolēniem, kuri nav tik lieli, lai būtu patstāvīgi,” teic Grundzāles pamatskolas direktore.
 Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju